La qualitat de l'aire a Catalunya
Punt de mesurament:
Lleida (Irurita - Pius XII)
Tipus d’àrea:
UT
Any:
2016
Punt de mesurament mètode d'anàlisi Tipus
d'avaluació
%
dades
Mitjana anual Unitat
(máx. valor)
Gràfic
2016 2015 2014 2013 2012
Arsènic (As) manual / ICP F 14 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 ng/m³ (máx. 6.0) Gràfica
Benzè (C6H6) manual / CG F 26 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9 µg/m³ (máx. 5.0) Gràfica
Benzo(a)pirè (BaP) manual / HPLC F 14 0.32 0.36 0.29 0.34 0.38 ng/m³ (máx. 1.00) Gràfica
Cadmi (Cd) manual / ICP F 14 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 ng/m³ (máx. 5.0) Gràfica
Diòxid de nitrogen (NO2) F 98 23 23 22 22 25 µg/m³ (máx. 40) Gràfica
Diòxid de sofre (SO2) F 98 2 2 2 2 2 µg/m³ (máx. 0) Gràfica
Monòxid de carboni (CO) F 97 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 mg/m³ Gràfica
Níquel (Ni) manual / ICP F 14 2.7 2.7 2.7 2.4 2.8 ng/m³ (máx. 20.0) Gràfica
Ozó troposfèric (O3) I 99 46 47 50 52 48 µg/m³ Gràfica
Partícules en suspensió <10 micres (PM10) automàtic / microbal... I 97 23 27 25 24 29 µg/m³ (máx. 40) Gràfica
Partícules en suspensió <10 micres (PM10) manual / gravimetria F 48 25 30 24 25 30 µg/m³ (máx. 40) Gràfica
Partícules en suspensió <2,5 micres (PM2,5) manual / gravimetria F 49 15 19 15 20 24 µg/m³ (máx. 25) Gràfica
Plom (Pb) manual / ICP F 14 3.8 4.2 3.9 3.9 4.1 ng/m³ (máx. 500.0) Gràfica