La qualitat de l'aire a Catalunya
Punt de mesurament:
Santa Coloma de Gramenet (Balldovina)
Tipus d’àrea:
UF
Any:
2016
Punt de mesurament mètode d'anàlisi Tipus
d'avaluació
%
dades
Mitjana anual Unitat
(máx. valor)
Gràfic
2016 2015 2014 2013 2012
Diòxid de nitrogen (NO2) F 99 34 37 37 37 42 µg/m³ (máx. 40) Gràfica
Partícules en suspensió <10 micres (PM10) manual / gravimetria F 49 25 30 25 24 28 µg/m³ (máx. 40) Gràfica
Partícules en suspensió <2,5 micres (PM2,5) manual / gravimetria F 45 16 18 14 14 18 µg/m³ (máx. 25) Gràfica